Sťažnosti cestujúcich rieši ombudsmanka

Cestujúca verejnosť sa od piatka 16.októbra 2009 môže so svojimi sťažnosťami a podnetmi obracať na ombudsmanku Dopravného podniku Bratislavy. Je ňou Ing. Soňa Ďurčová, ktorá sídli v budove DPB,a.s., na Olejkárskej ulici. Nebude riešiť len písomné sťažnosti. Problémy môžu občania s ňou riešiť i osobne, musia si však vopred dohodnúť termín.

"Mediácia je vyššia forma riešenia sporov, je to konštruktívny dialóg dvoch strán prostredníctvom tretej osoby - mediátora. Je to systémový stabilizačný proces vhodný pre rýchle riešenie konfliktov,"  ozrejmuje Ing. S. Ďurčová.

Mediácia sa rozvíja na Slovensku od roku 1996, v súčasnosti sa riadi podľa zákona o mediácii č.420/2004 z 25. júna 2004. Vo všeobecnosti sa dá mediácia využiť:
     - v štátnej a verejnej správe riešenie sťažností nespokojných občanov s výsledkom ich podania, petície
     - pri obchodných problémoch - neplnenie finančných zmlúv, vyjednávanie, finančné spory
     - v pracovných kolektívoch – mobbing, bossing
     - existuje rodinná mediácia – rozvody ( BSM, zverenie detí do starostlivosti ) 
     - peer mediácia – riešenie konfliktov na školách
     - peace mediácia – mierová, riešenie medzinárodných konfliktov.

Každá úspešná mediácia sa končí podpisom dohody o riešení sporu mediáciou, všetkých osôb, ktoré sa na mediácii zúčastnili. V prípade, ak je táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom, môže byť na jej základe podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa novej ombudsmanky v Dopravnom podniku Bratislavy je možné rozdeliť využitie mediácie na riešenie sporov vonkajších aj  vnútorných. Vonkajšie spory sa delia do troch kategórií:
     - sťažnosti občanov (prípadne ich návrhy a pripomienky k službám)
     - nespokojnosť s vybavením podania na základnej úrovni (dlhé lehoty vybavovania žiadostí, slabá komunikácia zamestnancov dopravného podniku s občanmi)
     - spory dopravného podniku s inými subjektami (riešenie sporov s dodávateľmi, neplatičmi).

V prípade potreby (ak strany sporu nie sú ochotné, alebo nemajú čas spolu komunikovať),  môže byť mediácia vedená aj ako samostatný dialóg mediátora so sporovými stranami, dôležité je nájdenie riešenia, ktoré sú obe strany ochotné akceptovať.

"Myslím si, že dôležitou súčasťou dobrého fungovania DPB je spolupráca a komunikácia s občanmi, ktorí tieto služby využívajú. Vytvorením tejto pozície umožňuje podnik vytvorenie dobrej atmosféry medzi zamestnancami, lepšiu komunikáciu občanov s podnikom, napomáha rýchlejšiemu a efektívnejšiemu riešeniu už vzniknutých konfliktov, predchádza súdnym sporom a vychádza občanom v ústrety pri riešení ich požiadaviek," vysvetľuje Ing. Soňa Ďurčová, ktorá prvý list a prvý telefonát od cestujúcich dostala dokonca už deň pred oficiálnym otvorením svojho úradu